تو را دوست دارم 1

تو را دوست دارم 1 گوش کنید خواب در بیداری

فرهاد مهراد