وقتیکه بچه بودم

وقتیکه بچه بودم گوش کنید به گفت و گوی تو

فرهاد مهراد