مرغ سحر

مرغ سحر گوش کنید به گفت و گوی تو

فرهاد مهراد