مرد تنها

مرد تنها گوش کنید به گفت و گوی تو

فرهاد مهراد