وقتی که بچه بودم

وقتی که بچه بودم گوش کنید بازم صدای نی میاد

فرهاد مهراد