کوچ بنفشه ها

کوچ بنفشه ها گوش کنید بازم صدای نی میاد

فرهاد مهراد