خیال خوشی

خیال خوشی گوش کنید بازم صدای نی میاد

فرهاد مهراد