خواب در بیداری

خواب در بیداری گوش کنید بازم صدای نی میاد

فرهاد مهراد