آواز کرک

آواز کرک گوش کنید بازم صدای نی میاد

فرهاد مهراد