جمعه (بی کلام)

جمعه (بی کلام) گوش کنید از دیروز تا همیشه 1 (وحدت)

فرهاد مهراد