میدونم میدونی

میدونم میدونی گوش کنید بازی در نیار

فرهاد جواهرکلام