خودش میدونه و خدا

خودش میدونه و خدا گوش کنید بازی در نیار

فرهاد جواهرکلام