قد دنیا دوست دارم

قد دنیا دوست دارم گوش کنید بازی در نیار

فرهاد جواهرکلام