فکر کن یه روز نباشی

فکر کن یه روز نباشی گوش کنید بازی در نیار

فرهاد جواهرکلام