فقط خودم فقط خودت(Remix)

فقط خودم فقط خودت(Remix) گوش کنید بازی در نیار

فرهاد جواهرکلام