بی تو دنیا رو نمی خوام

بی تو دنیا رو نمی خوام گوش کنید بازی در نیار

فرهاد جواهرکلام