آخه مگه چیزی ازت کم میشه

آخه مگه چیزی ازت کم میشه گوش کنید بازی در نیار

فرهاد جواهرکلام