صبح طلوع سرخ

صبح طلوع سرخ گوش کنید سربداران

فرهاد فخرالدینی