نگاه و سکوتی دگر

نگاه و سکوتی دگر گوش کنید نگاه و سکوتی دگر

فراز تعالی