زرد ملیجه

زرد ملیجه

فرامرز پایور

حسین تهرانی

لیست آهنگ ها

زرد ملیجه گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
درآمد دشتی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
درآمد دوم (کرشمه) - آواز دشتی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
چهار مضراب دشتی - آواز دشتی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
عشاق - آواز دشتی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
چهار مضراب عشاق - آواز دشتی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
نغمه ی عشاق -آواز دشتی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
دشتستانی - آواز دشتی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
غم انگیز - آواز دشتی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
سارنج - آواز دشتی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
رِنگ دشتی - آواز دشتی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
ضربی مقدمه - آواز افشاری گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
درآمد اول - آواز افشاری گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
چهار مضراب درآمد - آواز افشاری گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
درآمد دوم (کرشمه) - آواز افشاری گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
گوشه ی جامه دران - آواز افشاری گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
حزین - آواز افشاری گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
قرایی - آواز افشاری گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
چهار مضراب قرایی - آواز افشاری گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
عراق - آواز افشاری گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
رهاوی - آواز افشاری گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
شاه ختایی - آواز افشاری گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
مثنوی افشار و فرود به شور - آواز افشاری گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی