ضربی حبیب سماعی (بیات ترک)

ضربی حبیب سماعی (بیات ترک) گوش کنید سنتور و تمبک 1

فرامرز پایور

حسین تهرانی