شهابی امیری (بیات ترک)

شهابی امیری (بیات ترک) گوش کنید سنتور و تمبک 1

فرامرز پایور

حسین تهرانی