مثنوی (بیات ترک)

مثنوی (بیات ترک) گوش کنید سنتور و تمبک 1

فرامرز پایور

حسین تهرانی