خسرو و شیرین (ابوعطا)

خسرو و شیرین (ابوعطا) گوش کنید سنتور و تمبک 1

فرامرز پایور

حسین تهرانی