دوگاه و مهدی ضرابی (بیات ترک)

دوگاه و مهدی ضرابی (بیات ترک) گوش کنید سنتور و تمبک 1

فرامرز پایور

حسین تهرانی