چهارمضراب (ابوعطا)

چهارمضراب (ابوعطا) گوش کنید سنتور و تمبک 1

فرامرز پایور

حسین تهرانی