چهارمضراب (بیات ترک)

چهارمضراب (بیات ترک) گوش کنید سنتور و تمبک 1

فرامرز پایور

حسین تهرانی