هفت پیکر

هفت پیکر

فرامرز پایور

لیست آهنگ ها

پیشپرده، ماهور گوش کنید
فرامرز پایور
مقدمه، چهارگاه گوش کنید
فرامرز پایور
رقص هندی گوش کنید
فرامرز پایور
رقص عربی گوش کنید
فرامرز پایور
رقص یونانی گوش کنید
فرامرز پایور
رقص چینی گوش کنید
فرامرز پایور
رقص خوارزم گوش کنید
فرامرز پایور
رقص ایرانی گوش کنید
فرامرز پایور
رقص اسلاو گوش کنید
فرامرز پایور
رقص تاتار گوش کنید
فرامرز پایور
رقص دستهجمعی گوش کنید
فرامرز پایور
رنگ، شور گوش کنید
فرامرز پایور
اوسعلی بنّا گوش کنید
فرامرز پایور
میخرم برات تیتیشمینا، سهگاه گوش کنید
فرامرز پایور
نمیدونم کیه گوش کنید
فرامرز پایور
رقص مات گوش کنید
فرامرز پایور
رنگ ناز گوش کنید
فرامرز پایور
باباکرم گوش کنید
فرامرز پایور
دورت میگردم گوش کنید
فرامرز پایور
رنگ، چهارگاه 1 گوش کنید
فرامرز پایور
رنگ، چهارگاه 2 گوش کنید
فرامرز پایور
لولو خورخوره گوش کنید
فرامرز پایور
خاله رورو گوش کنید
فرامرز پایور