چهارگاه شور

چهارگاه شور

فرامرز پایور

لیست آهنگ ها

مقدمۀ چهارگاه گوش کنید
فرامرز پایور
برداشت، درآمد اول، ضربی، کرشمه گوش کنید
فرامرز پایور
درآمد زابل، کرشمۀ زابل، نغمۀ زابل گوش کنید
فرامرز پایور
درآمد حصار، زنگولۀ حصار، چهارمضراب حصار، کرشمۀ حصار،فرود به چهارگاه گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب مخالف، مخالف، کرشمۀ مخالف، درآمد دوم مخالف (زنگوله)، زنگ شتر (مخالف)، فرود (به چهارگاه) گوش کنید
فرامرز پایور
منصوری، نغمۀ منصوری (پیشزنگوله، فرود) گوش کنید
فرامرز پایور
حدی، کرشمه، فرود گوش کنید
فرامرز پایور
مقدمۀ شور گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب گوش کنید
فرامرز پایور
درآمد خارا گوش کنید
فرامرز پایور
درآمد اول، درآمد دوم، درآمد شعری، جملۀ معترضه، تحریر ابوعطایی، پنجۀ شعری، اوج اول درآمد شعری، اوج دوم درآمد شعری گوش کنید
فرامرز پایور
درآمد اوج، کرشمۀ اوج، چهارمضراب گوش کنید
فرامرز پایور
شهناز، رضوی، تحریر اوج، فرود به شور گوش کنید
فرامرز پایور
درآمد حسنی، ضربی حسینی گوش کنید
فرامرز پایور