آثار درویش خان (کرشمه)

آثار درویش خان (کرشمه)

فرامرز پایور

لیست آهنگ ها

پیش درآمد سه گاه (گروه نوازی) گوش کنید
فرامرز پایور
درآمد، زابل، مویه (کمانچه) گوش کنید
فرامرز پایور
چهار مضراب مخالف (سنتور و تمبک) گوش کنید
فرامرز پایور
مخالف، زنگ شتر، فرود (سنتور) گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ سه گاه (گروه نوازی) گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد افشاری (گروه نوازی) گوش کنید
فرامرز پایور
درآمد (تار) گوش کنید
فرامرز پایور
چهار مضراب افشاری (تار و تمبک) گوش کنید
فرامرز پایور
عراق و رهاب (نی) گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ افشاری (گروه نوازی) گوش کنید
فرامرز پایور