چل چلا

چل چلا گوش کنید درد آشنا (موسیقی محلی مازندرانی)

اسماعیل عبدی