آواز نجما

آواز نجما گوش کنید درد آشنا (موسیقی محلی مازندرانی)

اسماعیل عبدی