چپون بی لله وا

چپون بی لله وا گوش کنید نی نامه

عماد توحیدی

مسعود جاهد