نی نامه

نی نامه

عماد توحیدی

مسعود جاهد

لیست آهنگ ها

گلنسا گوش کنید
عماد توحیدی
مسعود جاهد
بلبل نخون گوش کنید
عماد توحیدی
مسعود جاهد
بانو گوش کنید
عماد توحیدی
مسعود جاهد
روبابه جان گوش کنید
عماد توحیدی
مسعود جاهد
چپون بی لله وا گوش کنید
عماد توحیدی
مسعود جاهد
حسین خان گوش کنید
عماد توحیدی
مسعود جاهد
گل نوبهار گوش کنید
عماد توحیدی
مسعود جاهد
من و ته گوش کنید
عماد توحیدی
مسعود جاهد
قطعه شوشتری گوش کنید
عماد توحیدی
مسعود جاهد
داد و بیداد گوش کنید
عماد توحیدی
مسعود جاهد
سفارش - منظومه هوژبر - گوشه امیری گوش کنید
عماد توحیدی
مسعود جاهد
آهو آهو لار گوش کنید
عماد توحیدی
مسعود جاهد
روشنی گوش کنید
عماد توحیدی
مسعود جاهد
لیلی - گوشه صنم گوش کنید
عماد توحیدی
مسعود جاهد
لیلا گوش کنید
عماد توحیدی
مسعود جاهد
ماه ننه گوش کنید
عماد توحیدی
مسعود جاهد
مینا گوش کنید
عماد توحیدی
مسعود جاهد