چقدر تنهام

چقدر تنهام گوش کنید چقدر تنهام

احسان نی زن