چنین یگانه که خواهد بود

چنین یگانه که خواهد بود گوش کنید ساکن روان

احسان غلامی بیرقدار