رسیتال پیانو

رسیتال پیانو

دلبر حکیم آوا

لیست آهنگ ها

رقص1 گوش کنید
دلبر حکیم آوا
رقص 2 گوش کنید
دلبر حکیم آوا
رقص 3 گوش کنید
دلبر حکیم آوا
رقص 4 گوش کنید
دلبر حکیم آوا
رقص 5 گوش کنید
دلبر حکیم آوا
رقص 6 گوش کنید
دلبر حکیم آوا
غزل گوش کنید
دلبر حکیم آوا
چهارگاه گوش کنید
دلبر حکیم آوا
رومانس گوش کنید
دلبر حکیم آوا
نقطه گوش کنید
دلبر حکیم آوا
تا نرسیدن گوش کنید
دلبر حکیم آوا
دگرگون گوش کنید
دلبر حکیم آوا
باران پاییزی گوش کنید
دلبر حکیم آوا
سرناد تارتار گوش کنید
دلبر حکیم آوا
گذرگاه تابستانی گوش کنید
دلبر حکیم آوا
افسانه پارسی گوش کنید
دلبر حکیم آوا
کاروان گوش کنید
دلبر حکیم آوا
پرلود در سی مینور گوش کنید
دلبر حکیم آوا