شبیه خوانی حضرت عباس (ع)، وصل به نوای سرو آزاد

شبیه خوانی حضرت عباس (ع)، وصل به نوای سرو آزاد گوش کنید شرقی ترین آواز

داود قاسمی