شبیه خوانی امام حسین، وصل به نوای رجز خوانی در رمل، ادامه روایت

شبیه خوانی امام حسین، وصل به نوای رجز خوانی در رمل، ادامه روایت گوش کنید شرقی ترین آواز

داود قاسمی