نی نوازی و پایان روایت، وصل به نوای سر به گریبان، پایان بندی

نی نوازی و پایان روایت، وصل به نوای سر به گریبان، پایان بندی گوش کنید شرقی ترین آواز

داود قاسمی