بربط نوازی و ادامه روایت، وصل به نوای زخم خورشید

بربط نوازی و ادامه روایت، وصل به نوای زخم خورشید گوش کنید شرقی ترین آواز

داود قاسمی