آواز تبری (امیری)، وصل به نوای نینوایی

آواز تبری (امیری)، وصل به نوای نینوایی گوش کنید شرقی ترین آواز

داود قاسمی