شرقی ترین آواز

شرقی ترین آواز

داود قاسمی

لیست آهنگ ها

آواز تبری (امیری)، وصل به نوای نینوایی گوش کنید
داود قاسمی
نی آوازی و آغاز روایت، وصل به نوای بر بلند نیزه ها، ادامه نی نوازی و روایت گوش کنید
داود قاسمی
شبیه خوانی امام حسین، وصل به نوای رجز خوانی در رمل، ادامه روایت گوش کنید
داود قاسمی
شبیه خوانی حضرت عباس (ع)، وصل به نوای سرو آزاد گوش کنید
داود قاسمی
بربط نوازی و ادامه روایت، وصل به نوای زخم خورشید گوش کنید
داود قاسمی
نی نوازی و پایان روایت، وصل به نوای سر به گریبان، پایان بندی گوش کنید
داود قاسمی