یه لقمه نون (با دلخوشی)

یه لقمه نون (با دلخوشی) گوش کنید یه لقمه نون (با دلخوشی)

داوود ناقور