یا علی

یا علی گوش کنید یه لقمه نون (با دلخوشی)

داوود ناقور