شاه من ماه من

شاه من ماه من گوش کنید در بهار امید

داود آزاد

جمشید محبی