هزار دستان

هزار دستان گوش کنید در بهار امید

داود آزاد

جمشید محبی