گریه کن

گریه کن گوش کنید در بهار امید

داود آزاد

جمشید محبی