بس کن ای دل

بس کن ای دل گوش کنید در بهار امید

داود آزاد

جمشید محبی