از غم عشق تو

از غم عشق تو گوش کنید در بهار امید

داود آزاد

جمشید محبی